Plaatsing combinatieconcept Greenstone-Seamstone

De Seamstone betonstraatsteen en de Greenstone Eco Solution kunnen door hun gelijke formaten (25x25x10 cm en 25x12,5x10 cm) uitstekend gecombineerd worden. Dat maakt veel patronen en creativiteit mogelijk. Je creëert ook makkelijk begaanbare paden in een waterdoorlatende verharding of een harmonieuze overgang van verharding naar groen.

De waterpasserende Greenstone modellen hebben een waterdoorlatende voegopening van 18% (model 25x25x10 cm) en 20% (model 25x12.5x10 cm). De waterdoorlatendheid van beide types Seamstone (25x12,5x10cm en 25x25x10cm) bedraagt door de ineengrijpende nokken 0%.

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV Hemelwater 2013) bepaalt dat voor nieuw aangelegde verharde oppervlakken vanaf >40m² speciale maatregelen moeten genomen worden om hemelwater ter plaatse te laten infiltreren. Dat betekent in de praktijk dat een waterpasserende verharding een voegopening van gemiddeld 10% van de oppervlakte dient te bevatten.

Bij een combinatie van de Greenstone en de Seamstone mag maximaal 40% van de verharding bestaan uit de Seamstone om zo een waterdoorlatende verharding te creëren met minimum 10% voegopening. De ineengrijpende nokken zorgen ervoor dat de Seamstone ook kan gebruikt worden als een milieuvriendelijke onkruidwerende verharding, dit in combinatie met de juiste voegvulling.

Het is belangrijk om de plaatsing correct uit te voeren. Lees onderstaande plaatsingsvoorschriften daarom aandachtig.

combinatieconcept greenstone seamstone grasslines ebema stone&style
Combinatiemogelijkheden met Seamstone, Greenstone en Grasslines Small

Het algemene werkingsprincipe van een waterdoorlatende verharding met waterpasserende stenen

 1. Het hemelwater sijpelt via de voegen van de waterpasserende tegels door de straatlaag naar de fundering.
 2. De verharding laat op deze manier het hemelwater infiltreren en voorkomt zo afstroming aan het oppervlak.
 3. Het hemelwater wordt in de eerste plaats in de fundering gebufferd
 4. Doorheen de fundering infiltreert het hemelwater in de bodem, afhankelijk van hoe doorlatend deze is.
 5. Het hemelwater dat onvoldoende of niet in de bodem infiltreert, wordt best via een knijpleiding vertraagd afgevoerd naar nabijgelegen bufferbekkens, sloten of infiltratiesystemen of naar het rioleringsstelsel.

Voorbereiding

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Let op: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken van voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en borstelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de al geplaatste bestrating.

Kantopsluiting

 • Plaats een boordsteen om te voorkomen dat de tegels zijdelings verschuiven.
 • Hou je de boordsteen liever onzichtbaar? Zet dan de boordsteen maximaal 3 cm dieper in de grond. Zo komt de bovenzijde van de boordsteen onder de bovenzijde van de tegels.
 • De kantopsluiting rust altijd op een bed van mager beton (zand, fijn grind of steenslag en 150 à 200 kg cement per m³, klasse 32.5). Het beton stut de kantopsluiting zijdelings.
 • Plaats een voorlopige rij tegels om de juiste afstand te bepalen tussen de twee kantopsluitingen.

Plaatsing

 • Bij een waterdoorlatende verharding dient de voegopening minimum 10% van de totale oppervlakte van de verharding te beslaan.
 • De Greenstone modellen hebben respectievelijk een waterdoorlatend voegpercentage van 18% (25x25x10 cm) en 20% (halve 25x12.5x10 cm).
 • De waterdoorlatendheid van beide types Seamstone (25x12,5x10cm en 25x25x10cm) bedraagt door de ineengrijpende nokken 0%.
 • De Seamstone en de Greenstone kunnen door hun gelijke formaten (25x25x10 cm en 25x12,5x10 cm) onderling gecombineerd worden. Dat maakt veel patronen en creativiteit mogelijk.
 • Bij een combinatie van de Greenstone en de Seamstone mag maximaal 40% van de verharding bestaan uit de Seamstone om zo een waterdoorlatende verharding te creëren met minimum 10% voegopening.
 • Het is bij de plaatsing van de Seamstone belangrijk om de oriëntatie van de nokken correct toe te passen om een juist en rechtlijnig voegenpatroon te creëren. Eén hoek van de Seamstone heeft een dikke omlopende kwartcirkel-nok op de hoek die steeds in dezelfde richting dient geplaatst te worden. Zie ook de tekening hieronder.
 • Bij combinaties met de Greenstone dient de dikkere hoeknok van de Seamstone steeds in dezelfde richting te liggen als de 2 brede hoeknokken van de Greenstone 25x25x10 cm.
 • Plaats je enkel de Greenstone? Plaats deze dan bij voorkeur met een mechanische klem. Voor elk type grasbetontegel in het Ebema-gamma bestaat er een aangepaste klem. Meer info vind je via een bedrijf als Knikmops of in onze folder over hulpmiddelen bij plaatsing.
 • Berijd de verharde oppervlakte niet zolang de voegen nog niet gevuld zijn.
 • Trek de tegels manueel nog wat bij zodat ze goed tegen elkaar liggen.

Aftrillen

 • Voor de kleine formaten zoals Greenstone, Seamstone en Grasslines Small is aftrillen nodig.
 • Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is. Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is; vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
 • Aftrillen bij regenweer of het aftrillen van een vochtig betonoppervlak kan een cementafzetting aan het oppervlak tot gevolg hebben. Deze cementsluier kan verwijderd worden door het oppervlak dadelijk na het aftrillen te reinigen met zuiver water. Aftrillen onder deze omstandigheden dient echter zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Ga tijdens het plaatsen en het aftrillen zeer omzichtig te werk, om randbeschadigingen te verhinderen. Niettegenstaande al deze voorzorgen kunnen er een aantal kleine randbeschadigingen aan de stenen voorkomen. Klachten hieromtrent worden niet aanvaard.

Afwerking voor waterdoorlatende toepassing

 • De Greenstone heeft een netto voegbreedte van 40 mm, de voegbreedte van de Seamstone bedraagt 5 mm.
 • Vul deze voegen voor een waterdoorlatende toepassing op met een geschikt voegmateriaal, bijv. een zuivere gebroken steenslag 1/3 of 2/5 of 2/8 mm. Het voegmateriaal bepaalt mee de kleur en het uitzicht van het geheel. Het zorgt ook voor de sterkte en de stabiliteit van de verharding bij belasting omdat de in elkaar hakende nokken door de steenslag extra worden gestabiliseerd.
 • De voegen van de Greenstone kunnen als grasvoeg gevuld worden met een aangepast grasbetontegelmengsel. Dit mengsel bevat naast stabiliserend en vochtregulerende lava 2/8 mm, ook compost, teelaarde en graszaad voor een goede grasgroei.
 • Zowel de gebroken steenslag als het grasbetontegelmengsel worden in verschillende fases in de openingen aangebracht en naverdicht tot een voldoende stabiele voegvulling wordt gerealiseerd. Zorg ervoor dat het voegmateriaal na enkele dagen/weken nagevuld wordt zodat uiteindelijk een stabiele eindhoogte bereikt wordt +- 2 mm onder het betonoppervlak. Bij grasbetontegelmengsels is dit belangrijk om het gras en de graswortels te beschermen tegen de verkeersbelasting.

Afwerking voor onkruidwerende toepassing met Seamstone

 • Door de ineengrijpende nokken met een breedte van 6mm is de Seamstone geschikt als onkruidwerende verharding, na opvulling van de voegen met een geschikte voegmortel.
 • Dit zorgt voor een milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Zonder de inzet van chemische producten en zonder arbeidsintensieve en weerkerende methodes als borstelen, stomen en branden.
 • Door de hoge positionering van de nokken is er minieme voegdiepte van 3cm. Dat betekent een besparing vanwege het beperkte volume aan voegvulling.
 • Vul de voegen met een geschikte epoxy voegmortel of krimparme voegmortel, steeds af te stemmen op de te verwachten verkeersbelasting.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Tips voor onderhoud en reiniging.

Aandachtspunten - Controle van levering

 • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
 • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
 • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
 • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
 • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht.
 • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot een mooie en stabiele kleur. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie volgende punt : Uitbloei).
 • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
 • Betonproducten bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Wordt er in een groeve uitzonderlijk gestoten op een vervuilde ader - met bijvoorbeeld pyriet- dan kan dit leiden tot minimale oppervlakkige roestvlekjes. Pyriet is een materiaal dat zich in de grondstoffen kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht mogelijk expandeert. Hierdoor wordt ijzeroxide vrijgegeven, wat de roestvorming verklaart. Dit verwijder je met Lithofin Rost-Ex, verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandelaar. Roestvlekjes zijn zo eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
 • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

Uitbloei

 • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

 

Versie 13-05-2019