Voorwaarden en bepalingen (30-01-2023)

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de nv EBEMA

1. Elke bestelling sluit de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden en wordt slechts definitief na bevestiging van onzentwege. De verbintenissen, aangegaan door de aangestelden van onze vennootschap, moeten door nv EBEMA bevestigd worden. Na de eerste levering zijn de contractvoorwaarden van rechtswege bindend. De aankoopvoorwaarden van ons cliënteel zijn slechts van kracht na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts geldig voor een beperkte optieperiode van maximaal dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode. Onze prijzen worden berekend per stuk, per lopende of vierkante meter vertrek fabriek, koopwaar geladen op de vrachtwagen van de koper of geleverd. De door onze zorgen uitgevoerde leveringen zullen gedaan worden op een door de vervoerder toegankelijke en bereikbaar geachte plaats op de werf van de koper door een vrachtwagen van 25 ton en voor een volle lading, behoudens afwijkend beding. Voor onvolledige vrachten wordt een supplement van € 130,00 voor 0-8 ton en € 70,00 voor 8-25 ton aangerekend. De op de keerzijde vermelde prijzen worden berekend aan de momenteel geldende tarieven en voor het opgegeven leveringsadres en kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. De leveringstermijnen worden normaal geëerbiedigd. Ze worden nochtans enkel opgegeven ten titel van aanduiding en zonder verbintenis. In geval van vertraging kan nv EBEMA niet aansprakelijk worden gesteld en evenmin kan de overeenkomst worden ontbonden tenzij een en ander uitdrukkelijk werd vermeld bij de bestelling. In geval van brand, staking, vertragingen bij onze leveranciers, en overmacht in het algemeen zijn wij onmiddellijk van al onze verbintenissen ontslagen, zonder enige verplichting van schadevergoeding. Afroepen die meer dan 3 maanden na de bestelling plaatsvinden, kunnen aanleiding geven tot prijsherziening.

3. De goederen worden beschouwd als gekocht en aanvaard in onze magazijnen welke ook de modaliteiten en leveringen mogen zijn. Verzendingen gebeuren steeds op kosten en risico van de koper en de tijd van het lossen zal in geen geval een half uur mogen overschrijden. De overschrijding van dit tijdsbestek zal de koper in rekening gebracht worden aan € 85,00/uur. Per extra losplaats wordt er een supplement van € 70,00 aangerekend. Bij schade veroorzaakt door de transporteur zal de eis tot schadevergoeding door de koper rechtstreeks aan de transporteur gericht zijn en niet aan nv EBEMA. De verkochte goederen blijven eigendom van nv EBEMA tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en aanhorigheden. In geval van doorverkoop behoudt nv EBEMA de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

4. Belastingen. Alle belastingen, van welke aard ook, die de goederen of hun vervoer belasten, inbegrepen de nieuwe belastingen die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de koper.

5. Onze facturen zijn betaalbaar op dertig dagen datum factuur, tenzij de kredietverzekering kortere termijnen bepaalt die afzonderlijk worden vermeld. Wij behouden ons het recht voor contante betaling te eisen of waarborgen te vragen in geval van opschorting of annulering van de kredietlimiet van de koper, of in geval van een wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging in de rechtspersoonlijkheid, protest van een geaccepteerde wissel, en wankele solvabiliteit. In afwachting hiervan kunnen wij de uitvoering van een overeenkomst schorsen en desgevallend annuleren mits de koper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. De verkoper heeft het recht op schadevergoeding in de gevallen waar de wet hem erkent. Betaling met een wissel is alleen toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord.

6. Bij niet-betaling op de vervaldag, vermeld op de bestelling of de orderbevestiging, is er van rechtswege een intrest van 1,5 % per maand verschuldigd. Tevens heeft nv EBEMA de mogelijkheid om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere rekeningen of wissels al dan niet vervallen, en de verkoopovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zonder enige formaliteiten en onder voorbehoud van elke latere vordering van onzentwege voor schadevergoeding. De eisbaarheid van een vervallen rekening wordt niet opgeschort, noch door het indienen van een klacht, noch om enige andere reden. Zo een rekening niet betaald is binnen acht dagen na een ingebrekestelling verstuurd per gewone brief, wordt het bedrag ervan forfaitair verhoogd met 10 % met een minimum van € 25,00 ten titel van schadevergoeding voor bijkomende lasten en kosten. Betalingen aan onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig indien door ons ontvangst ervan is gemeld.

7. Eventuele klachten moeten binnen een termijn van acht dagen na levering schriftelijk gericht worden aan onze maatschappelijke zetel. Bij de klacht dient steeds het productlabel gevoegd te worden. Klachten wegens zichtbare gebreken in of aan de producten moeten onmiddellijk worden gemeld en in voorkomend geval mag niet worden begonnen met de verwerking van de producten alvorens er een schriftelijk akkoord is tussen de verkoper en de koper voor het gebruik of de vervanging van de goederen. De nv EBEMA beschouwt de producten als goedgekeurd, vanaf het moment dat ze geplaatst zijn en zal vanaf dan ook geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaarden. Kleurverschillen in de productie - zelfs in één dagproductie - zijn niet te vermijden en kunnen geen reden zijn voor de weigering van de producten of het bedingen door de klant van een minwaarde. Bijkomende leveringen komen meestal uit een andere productie en kleurverschillen zijn in dit geval dan ook niet te vermijden. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloeiing aan de oppervlakte van de betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor niet beïnvloed. Deze kalkuitbloeiing verdwijnt door de invloed van regen en verwering binnen afzienbare tijd. Deze kalkuitslag kan dus geen reden zijn voor de weigering van de producten of de vermindering van de koopprijs. Overeenkomstig de normen van het B.I.N. dienen de proefnemingen op onze fabriek en ten laatste bij de eerste lading te worden uitgevoerd, en moeten de uitslagen bekend zijn vooraleer met het plaatsen begonnen wordt. De kosten van de proefnemingen zijn steeds ten laste van de klant. In geval van klacht voor om het even welke reden, zal onze verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven tot de waarde van de levering, ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade.. Indirecte schade kan nooit verhaald worden op nv EBEMA. De technische clausules in de lastenboeken worden slechts geacht gekend te zijn in de mate waarin zij ons door de koper voor het afsluiten van de koop werden medegedeeld. Bij een levering van diverse pakken van dezelfde bestratingsproducten is het belangrijk de pakken te mengen bij plaatsing om eventuele kleurverschillen te vermijden. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen.

8. De koper is gehouden voor alle producten de hoeveelheden af te nemen zoals voorzien in de overeenkomst. Elke wijziging van het contract moet onmiddellijk worden gemeld aan de verkoper teneinde onnodige kosten te vermijden. Indien geen termijn wordt vastgesteld voor de duur van het contract moeten de goederen worden afgenomen binnen de drie maanden na bestelling. Bestellingen die worden geplaatst voor niet-courante producten (n.c.a. = niet-courante artikelen die op aanvraag van de klant worden geproduceerd) dienen steeds volledig afgenomen te worden. Vanaf één maand na het verstrijken van de overeengekomen leverdatum kan een stockagekost van €1,00/pallet per week aangerekend worden, totdat de goederen volledig afgenomen zijn. Indien de afgesproken levertermijn desondanks overschreden wordt met 3 maanden, worden de goederen gefactureerd aan de overeengekomen verkoopprijs. Voor de Smooth Objects, de Megategels Smooth vanaf 10 cm dik, de niet courante en op bestelling gemaakte producten (NCA’S) kan vanaf 1 maand na het verstrijken van de overeengekomen afhaal/leverdatum een stockagekost van € 5/pallet/week aangerekend worden totdat de goederen volledig afgenomen zijn. Indien de afgesproken levertermijn desondanks overschreden wordt met 3 maanden dan worden de goederen inclusief de stockagekost gefactureerd aan de overeengekomen verkoopprijs.

9. Bepaalde goederen worden geleverd op waarborgpallets. Deze waarborgpallets worden steeds aangerekend aan € 20/pallet en dienen samen met de goederen vereffend te worden. De waarborgpallets worden slechts terugbetaald wanneer ze door de klant in goede staat worden terugbezorgd en dit na onze controle. Wanneer Ebema instaat voor het transport geldt een transporttoeslag van
€ 0,75/pallet aangevuld met een eventuele extra laadplaats (€ 70). Indien Ebema nog dient te stapelen en te sorteren per soort en kwaliteit zal hiervoor € 35 aangerekend worden.

10. De rekeningen zijn betaalbaar te Zutendaal, en bij geschil is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.

 

Onze facturen zijn gecedeerd aan BNP Paribas Fortis Factor NV, P.J. Brepolsplein 41, 2300 Turnhout (BTWnr BE0414.392.710).

Logistieke voorwaarden nv Ebema

AFHALEN

Openingsuren (met uitzondering van bouwverlof waar aangepaste openingsuren gelden)

Vestigingen Zutendaal en Rijkevorsel
Hele jaar door:

 • Maandag – donderdag: 7u-18u
 • Vrijdag: 7u-17u

Hoe bestellen?

Om een vlotte afhaling van de materialen op onze terreinen te garanderen, vragen wij om bestellingen minimum 2 werkdagen voor afhaling schriftelijk door te geven:

De chauffeur dient zich aan te melden op de expeditie receptie met de Ebema-orderbevestigingen of de ordernummers die op elke orderbevestiging vermeld staan.

Bestelde goederen dienen binnen de 2 weken na de geplande afhaaldatum afgehaald te worden. Als deze goederen niet tijdig worden afgehaald, zonder voorafgaande verwittiging, wordt de bestelling als nietig beschouwd.

Bepaalde goederen worden na bestelling van de klant per intern transport naar de afhaalvestiging getransporteerd. In dit geval zal de klant geïnformeerd worden van het transport en zullen in geval van niet-afhaling van de goederen de kosten die daaruit voortvloeien berekend en gefactureerd worden.

Afhalingen

Voor uitzonderlijke afhalingen door particulieren wordt een administratiekost van € 15 aangerekend.
Bij afhalingen dient IEDEREEN zich aan te melden met een voertuig geschikt voor belading met een heftruck (vb. aanhangwagen).
Ongeschikte voertuigen kunnen geweigerd worden voor belading.
Elke chauffeur dient bij het verlaten van zijn voertuig op de Ebema terreinen, de verplichte PBM’s (helm, veiligheidsschoenen, fluovest) te dragen, uitgezonderd aan de Expeditie weegbrug.

Risico

Bij afhaling van goederen op onze bedrijfsterreinen is Ebema NV niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen.

WIJ LEVEREN

Hoe bestellen?

Om een stipte levering van de bestelde materialen te garanderen vragen we om iedere bestelling minimum 5 werkdagen op voorhand schriftelijk te reserveren.

Gelieve het gewenste tijdstip van de levering, het exacte leveradres en de contactgegevens (tel. nummer + naam) van de werfleider of klant te vermelden. Om een vlotte aanlevering zonder meerkost te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de besteller de eindklant vooraf verwittigt over het overeengekomen tijdstip van aanlevering door Ebema, en is het belangrijk dat de losplaats bereikbaar is voor een 44-ton vrachtwagen. 

Levertermijnen zijn onderhevig aan externe factoren, derhalve indicatief en niet bindend. Levertermijnen worden door de Ebema dispatch naar best vermogen ingepland naargelang de beschikbaarheid van transportmogelijkheden.

Bestelde goederen dienen binnen de 2 weken na de geplande leverdatum afgenomen te worden. Als deze goederen niet tijdig worden afgeroepen, zonder voorafgaande verwittiging, wordt de bestelling als nietig beschouwd.

Leveringen voor de volgende werkdag kunnen niet meer gewijzigd worden na 12u.

Supplement onvolledige vrachten

 • Tussen 0 – 8 Ton: € 130
 • Tussen 8 Ton en 25 Ton: € 70
 • + 25 Ton: Geen toeslag

Toeslagen extra losplaats en wachttijden bij het afladen

 • 1e losplaats: Geen toeslag
 • Extra losplaats: € 70
 • Voorziene lostijd: 0 - 30 min: Geen toeslag
 • Wachttijd afladen/verplaatsen materialen/meerdere afzetplaatsen op werf: € 85/uur vanaf + 30 minuten
 • Leveren op werf > 20 km van depot: Prijs op aanvraag
 • Leveren en lossen van Smooth Objects & Smooth tegels groter dan formaat 100x100 cm: € 80/uur vanaf 1e minuut + forfaitaire toeslag van € 200 

De Smooth Objects en de Smooth Megategels groter dan 100x100 cm vereisen een behandeling met de nodige zorg. Wij adviseren om deze kwalitatief hoogwaardige producten rechtstreeks op de werf te laten leveren door onze transportdienst. Op die manier vermijden we extra handelingen en is er minder kans op schade. 

Producten tot een gewicht van 2,8 Ton kunnen door Ebema kraanwagens gelost worden. Wij vragen dat er op het afgesproken tijdstip van levering een verantwoordelijke aanwezig is op de plaats van de levering. 

TERUGNAME VAN PRODUCTEN

Voorwaarden

Wij nemen enkel producten terug die verpakt zijn in de minimale verkoop hoeveelheid, in onbeschadigde en droge staat, in origineel gestapelde en ongeopende verpakking en voorzien van alle labels.
De goederen mogen niet langer dan 6 weken uitgeleverd of afgehaald zijn.
Niet-Courante Artikelen (NCA’s) worden nooit teruggenomen.
Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is worden de goederen, na controle en goedkeuring, gecrediteerd. De transport- en administratiekosten van de oorspronkelijke levering en eventuele ophaling worden in rekening gebracht.

Toeslag

Voor de terugname van goederen geldt een administratieve toeslag van € 35, ongeacht de teruggenomen hoeveelheid.

Wanneer Ebema instaat voor het transport geldt een transporttoeslag bepaald door Ebema, afhankelijk van gewicht van de lading en de afstand. Gelieve het juiste transportbedrag op te vragen voor de terugname van de goederen.

Eventuele extra laadplaats (€ 70).

TERUGNAME VAN WAARBORGPALLETS

Voorwaarden

Het moet om EBEMA gekenmerkte pallets of EURO pallets gaan.
De pallets dienen per soort gestapeld te worden en in goede staat te verkeren.
Onder “goede staat” wordt verstaan: NIET ingezaagd of maximum 1 plank beschadigd/pallet.
Na interne controle worden enkel de door Ebema voor goede staat gekeurde pallets gecrediteerd.

Toeslag

Wanneer Ebema instaat voor het transport geldt een transporttoeslag van € 0,75/pallet aangevuld met een eventuele extra laadplaats (€ 70).
Indien Ebema nog dient te stapelen en te sorteren per soort en kwaliteit zal hiervoor € 35 aangerekend worden.

Volgende artikelen worden standaard geleverd op waarborgpallet met krimphoes (waarborg € 20/pallet):
- Megategels
- Smooth
- Carreau, Cassaia, Rockstone
- Palissade(banden), U- & L-type 40, betinoc banden
- Cliffstone Walling
- Walling Line
- Eco solutions
- Smooth Objects
- Hoekstukken type 50
- Tegels 40x40 + 50x50

Standaard niet op waarborgpallet geleverd. Mogelijk op aanvraag. (waarborg € 20/pallet):
- Megatrappen
- Grasbetontegels
- Standaardtegels
- Boordstenen
- Classic klinkers
- Schampblokken
- New Jerseys

Geleverd op wegwerppallet zonder waarborg, niet terug in te ruilen:
- L-elementen type 50

Geleverd op waarborgpallets op maat gemaakt (waarborg € 100/pallet):
- Maatwerkproducten

 

versie 01-02-2022

versie 01-11-2021

versie 17-12-2020

versie 01-03-2019

versie 25-01-2019

versie 04-09-2008

versie 15-12-2003

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de nv EURODAL

X. Definities

1. Verkoper: Eurodal nv, met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 14 bus 1, RPR Turnhout – Ondernemingsnummer 0471.563.421;
2. Koper/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper de overeenkomst sluit, ongeacht of hij in eigen naam en/of voor eigen rekening optreedt;
3. Offerte: het aanbod tot contracteren uitgaande van de verkoper, met vermelding van de aard van de overeenkomst (verkoop en/of aanneming), de technische gegevens en de voorgestelde prijzen;
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, al dan niet na voorafgaande offerte, en die gekwalificeerd wordt, hetzij als een verkoopovereenkomst (al dan niet met transport), hetzij als een aannemingsovereenkomst, al naargelang de wilsovereenstemming van de partijen;
5. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
6. Bijzondere voorwaarden: de eventuele bijkomende of wijzigende voorwaarden die tussen verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk worden vastgelegd;
7. Project: het samenhangend geheel van de door de verkoper aan de koper te leveren goederen en diensten, ongeacht de plaats of de werf waar deze geleverd worden of moeten worden.
8. Goederen: de door de verkoper geleverde goederen, bestaande uit prefab betonplaten, desgevallend met inbegrip van de accessoires, bevestigingsmateriaal enz. en, indien zo overeengekomen, zand en ander stabilisatiemateriaal.

1. Geldigheid – Toepassingsgebied - Totstandkoming

1. Deze algemene voorwaarden, evenals de bijzondere voorwaarden die vermeld worden op of waarnaar verwezen wordt in onze offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s, of werkbonnen, zijn van toepassing op elke overeenkomst vanaf het moment dat zij de koper ter kennis gebracht werden.
2. De koper/opdrachtgever erkent dat de algemene en bijzondere voorwaarden voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden (gekend onder welke benaming ook).
3. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen ervan niet uit.
4. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper/opdrachtgever gestelde termijn, dan wel wanneer een van de verkoper uitgaande offerte door de koper aanvaard wordt binnen de gestelde termijn.
5. De wijzigingen aan de offerte van de verkoper zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper/opdrachtgever worden bevestigd. De handelstussenpersoon die tijdens de totstandkoming van de over- eenkomst en de wijzingen daaraan optreedt voor de koper/opdrachtgever is opzichtens de verkoper mede hoofdelijk gehouden tot de verbintenissen van de koper/opdrachtgever.

2. Offertes – Bestellingen - Prijzen

1. De offertes zijn uitgewerkt op basis van prijzen exclusief BTW of andere taksen en heffingen.
2. De prijzen in de offerte gelden slechts voor de gespecificeerde werken, materialen en afmetingen zoals opgenomen in de offerte en zijn gebaseerd op de loonbarema’s, materiaalprijzen en grondstoffen van kracht op datum van de offerte. Bij wijzigingen van één van de parameters bovenvernoemd kunnen bijkomende kosten of prijsstijgingen doorgerekend worden aan de koper/opdrachtgever. Volgende prijsherzieningsclausule wordt hiervoor gehanteerd: “p = P x (0.40 x s/S + 0.20 x c/C + 0.10 gr/GR + 0.20 st/ST +0.10)”, waarbij S = loon 2A, C = Cement TP464, GR = grind TP132, ST = staal TP218), en waarbij, voor iedere parameter, de hoofdletter verwijst naar de resp. prijzen in de offerte en/of opdrachtbevestiging en de kleine letter verwijst naar de resp. prijzen op het ogenblik van uitvoering.
3. De aangeboden hoeveelheden zijn de aantalen opgegeven door de koper/opdrachtgever en worden als indicatief beschouwd en zijn dus niet bindend. De verschillen tussen aangeboden en gepresteerde hoeveelheden worden integraal doorgerekend.
4. Prijzen van legwerk zijn slechts indicatief en zijn herzienbaar bij ontvangst van definitieve plannen en/of bestekbeschrijving.

3. Leveringstermijnen

1. De verkoper neemt de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen.
Er kunnen aan de verkoper evenwel in geen geval vertragingspenaliteiten worden aangerekend. In geen geval kan vertraging de vernietiging van bestelling tot gevolg hebben.
2. De koper/opdrachtgever is gebonden de goederen af te nemen op de afgesproken levertermijn. Bij overschrijding van deze termijn door toedoen van de koper/opdrachtgever kunnen stockagekosten worden aangerekend.

4. Ontbinding / annulatie

1. Wanneer de koper/opdrachtgever een door hem geplaatste bestelling annuleert, of de overeenkomst verbreekt, is de verkoper gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totale Project, onverminderd het recht van de verkoper integrale schadevergoeding te eisen voor de door de verkoper geleden directe en/of indirecte schade. Wanneer de bestelling evenwel reeds in productie werd genomen, is daarentegen de volledige verkoopprijs verschuldigd. Dit laatste geldt tevens bij de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper.
2. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper/ opdrachtgever en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper/opdrachtgever passende waarborgen te eisen. Indien de koper/opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd, één en ander zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
3. Op maat gemaakte producten zullen ten allen tijde volledig moeten afgenomen worden, hetzij de gefactureerde bedragen vergoed.
4. Ieder geval van overmacht (staking, gebrek aan grondstoffen en arbeidskrachten, transport, enz… bij de verkoper of diens leverancier) worden ten gunste van de verkoper weerhouden en geeft de verkoper eventueel het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

5. Verbintenissen van de verkoper

In onderling overleg tussen verkoper en koper en onverminderd het bepaalde in artikel 12, zal bepaald worden welke verbintenissen de verkoper op zich neemt, naast de eigenlijke verkoop van de goederen. Afhankelijk hiervan, zijn de hiernavolgende voorwaarden eveneens van toepassing:
5.1
Zonder andersluidend beding of voorwaarde, zijn de verbintenissen van de verkoper beperkt tot de verkoop met levering, al dan niet met inbegrip van het transport en lossen van de goederen, in zoverre dit laatste uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
1. Indien de verkoper het transport verzorgt worden de vloerplaten gelost van op een verharde weg, door middel van een kraan op de vrachtwagen met een max. reikwijdte van 3,5 m.
2. De toegang tot de werf dient op ieder ogenblik vrij en geschikt te zijn voor vrachtwagen met oplegger (Lengte 15 m, aslast 13 T). De koper zal de nodige maatregelen treffen om schade aan toegangswegen, rijweg, voetpad, opritten, enz. te voorkomen. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan deze goederen en de koper verbindt er zich toe de verkoper te vrijwaren tegen iedere schade of nadeel dat de verkoper zou lopen voor schade die ten gevolge van de levering wordt toegebracht aan toegangswegen, rijweg, voetpad, opritten, enz. van derden.
3. De verblijftijd op de werf bedraagt max. 30 min. inclusief het lossen. Langere verblijftijden door toedoen van de koper of diens onderaannemers worden doorgerekend.
4. De onherroepelijke aanvaarding van de goederen en hun eventuele zichtbare gebreken vindt plaats bij afhaling door het ondertekenen van de leveringsbon.
5.2
In onderling overleg, kan de verkoopovereenkomst uitgebreid worden met een aannemingsovereenkomst waarbij de verkoper eveneens instaat voor de studie van het project en/of de grondwerken en andere voorbereiding van de werf en/of de plaatsing van de verkochte goederen.
1. In de plaatsingsprijs is alsdan inbegrepen:
• Het spreiden van het geleverde zand dat door zandleverancier gelost wordt in de bedding.
• De laatste nivellering van het zandbed.
• Het leggen van de vloerplaten.
• Het afstrooien van de vloer met zand opdat op natuurlijke wijze de voegen gevuld worden en dit wanneer het weer en de werkomstandigheden het toelaten.
2. Indien de grondwerken door de opdrachtgever worden uitgevoerd dienen volgende voorschriften in acht genomen worden door de opdrachtgever:
• De onderbouw waarop de straatlaag wordt aangebracht dient voldoende stabiel te zijn zoals beschreven in onze technische fiche.
• Vlakheid van deze onderbouw: +/- 2 cm gemeten met een rij van 3 m
• De onderbouw ligt in een juiste helling
• Niveau onderbouw = - (vloerplaatdikte + 8 cm) onder afgewerkte pas
• Grondwerk 50 cm breder dan de te verharde zone
3. Alle prijzen gelden voor rechthoekige vlakken, bestaande uit maximaal 2 hellingen in 1 vlak zonder trapvormige geometrieën.
4. Voor werken die afwijken van de overeengekomen afspraken (bvb onvolledige of slecht uitgevoerde grondwerken uitgevoerd door een door de klant aangestelde aannemer, aanwezigheid van toezichtputten, meerdere/wisselende hellingen die niet op voorhand werden aangegeven, ….) rekent de verkoper een meerprijs aan. Deze afwijkende- of meerwerken zullen uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
5. Legwerken zijn voorzien in 1 fase tenzij anders overeengekomen. Indien toch in verschillende fases dient gewerkt te worden zal per fase een technische oplevering plaatsvinden (d.m.v. een getekende opleveringsbon). Indien de reeds afgewerkte zones niet in gebruik mogen genomen worden staat de opdrachtgever in voor de nodige afbakening en signalisatie. Op het ogenblik dat een stuk terrein in gebruik wordt genomen geldt dit als definitieve aanvaarding der werken door de opdrachtgever en kan eventuele schade niet meer op de verkoper verhaald worden.
6. Voor tussentijdse onderbrekingen, buiten de wil van de verkoper om, kan door de verkoper een onderbrekingskost aangerekend worden.
7. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen in het legwerk ten gevolge van onvoorziene weersomstandigheden.
8. Indien de grondwerken door de opdrachtgever of diens aangestelden worden uitgevoerd worden de meerverbruiken van zand t.b.v. de straatlaag doorgerekend.
9. De aanvaarding van de werken en de goederen vindt plaats door het ondertekenen van het opleveringsrapport.
Bijkomende voorwaarden voor plaatsing door onze diensten
1. Minimale nivelleerbreedte/ruimte voor het laserblad is standaard 3 m.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van de eventueel in de ondergrond aanwezige leidingen.
3. Bij aanvang der werken zal de opdrachtgever het laatste besproken plan in voege overhandigen. Wijzigingen of verschillen t.o.v. het besproken plan kunnen meerkosten met zich meebrengen (hiervoor zal een aparte opdracht werfbon opgesteld worden). Voor de aanvang van het werk stelt de opdrachtgever schriftelijk één en slechts één contactpersoon of verantwoordelijke aan.
4. De verkoper behoudt zich het recht voor de werken niet te starten indien de omstandigheden de kwaliteit en efficiëntie van het legwerk in gedrang zouden kunnen brengen. Deze omstandigheden kunnen zijn (niet limitatief): de kwaliteit en/of toestand van de ondergrond, de weersomstandigheden, het niet beschikbaar zijn van het volledige terrein, ...
5. Tijdens de legwerken kunnen zich mogelijk aftekeningen voordoen van de banden van de plaatsingsmachines. Dit fenomeen kan niet ingeroepen worden als minderwaarde, uitstellen van betaling of niet accepteren van de goederen.
6. Indien de plaatsing gebeurt door de verkoper doch het transport door de opdrachtgever verzorgd wordt, neemt de verkoper de platen terug in ontvangst op de werf en vindt de aanvaarding de werken en de goederen plaats door het ondertekenen van het opleveringsrapport.

6. Facturen en protesten

1. Alle door de verkoper geleverde goederen en diensten worden onmiddellijk en volledig gefactureerd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de verkoper en de koper/opdrachtgever. De verkoper is gerechtigd, op het ogenblik van de bestelling, een voorschot te factureren ten bedrage van 10% van de totale prijs van het Project.
2. De verkoper heeft het recht de uitvoering van zijn verbintenissen (leveringen en/of studies en/of plaatsing) te staken, indien de koper in gebreke blijft een of meer vervallen facturen te betalen, een en ander onverminderd het behoud van alle rechten van de verkoper.
3. Protesten van facturen worden slechts aanvaard indien deze aangetekend aan de verkoper worden overgemaakt binnen de 8 werkdagen na factuurdatum. Laattijdige protesten worden als onbestaande beschouwd en zijn van nul en generlei waarde.

7. Betalingen

1. Facturen dienen betaald te worden op 30 dagen tenzij anders overeengekomen, doch voorschotfacturen dienen altijd contant betaald. Het niet of niet tijdig betalen van voorschotfacturen geeft de verkoper het recht de volledige bestelling te annuleren. Levertermijnen beginnen slechts te lopen vanaf de ontvangst van het voorschot. Voorschotfacturen zijn niet terugvorderbaar.
2. Bij laattijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn a rato 10% van de verkoopprijs, met een minimum van 75 EUR, vermeerderd met een nalatigheidintrest van 10% per jaar. Bij niet-betaling is de verkoper gerechtigd alle lopende bestellingen aan de koper/opdrachtgever
– zelfs met betrekking tot een andere werf – uit te stellen of te annuleren zonder dat deze handeling kan gezien worden als een weigering tot levering.
3. De koper/opdrachtgever gaat akkoord in geen geval een deel van het verschuldigde bedrag als waarborgsom in te houden tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige betaling door de koper/opdrachtgever en afwikkeling van al diens verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst, blijven de geleverde goederen en gebruikte materialen eigendom van de verkoper.
2. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor om zonder enige ingebrekestelling of verwittiging deze goederen en materialen terug op te halen en te demonteren, ongeacht of zij bevestigd zijn aan een roerend of onroerend goed. De koper verbindt er zich toe, tot de datum van algehele betaling, de goederen niet onroerend te maken.
3. Alle kosten die verband houden met de uitvoering van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.
4. In voorkomend geval behoudt de verkoper zich het recht voor de ontbinding van de overeenkomst na te streven, al dan niet met een vordering tot schadevergoeding.

9. Klachten

1. Klachten kunnen enkel in aanmerking komen wanneer zij schriftelijk (fax + aangetekend) geschieden binnen de 8 dagen na het optreden van de tekortkoming. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. De aansprakelijkheid van de verkoper zal in geen geval verder gaan dan de verplichting om op eigen kosten de tekortkomingen te herstellen of te vervangen. Verwerking en/ of gebruik van de geleverde goederen door de koper/opdrachtgever betekent automatisch een stilzwijgende en definitieve aanvaarding.

10. Aansprakelijkheid

1. De door de verkoper aangegane verbintenissen strekken zich niet verder uit dan een inspanningsverbintenis. De aansprakelijkheid van de verkoper is strikt beperkt tot de onmiddellijke en rechtstreekse schade, met uitsluiting van iedere indirecte schade, zoals bedrijfsschade, exploitatieverlies, enz. De koper/opdrachtgever vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden.
2. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de materialen of geleverde goederen van de verkoper geplaatst op de werf vanaf het binnenkomen totdat zij geplaatst worden of totdat ze de werf verlaten. Na de plaatsing is de verkoper ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade aangericht door de koper/opdrachtgever of derden aan de door de verkoper geleverde goederen, bijvoorbeeld ingevolge verkeerd gebruik van de geleverde goederen.
3. De verkoper is niet aansprakelijk voor de vertraging of tekortkoming in de uitvoering van zijn verbintenissen, indien deze vertraging of tekortkoming het gevolg is van overmacht. De koper/ opdrachtgever kan in geen geval schadevergoeding vorderen of de verbreking van de overeenkomst eisen. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verbreken, de bestelling te annuleren of de uitvoering ervan uit te stellen, zonder dat de koper/opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden als gevolg van de beslissing van de verkoper. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of verhindert, zoals daar onder andere zijn (niet limitatief): slecht weer, transportmoeilijkheden, stakingen, werksluitingen en alle oorzaken die de ontvangst van grondstoffen, brandstoffen en bevoorradingen, de normale productie, die verzending of het vervoer van de goederen verhinderen bij ons bedrijf of bij dit van onze leveranciers. Brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of in het bedrijf van onze leveranciers, en eender welke vorm van machinebreuk, ongeacht de oorzaak ervan, worden eveneens als overmacht aanzien.
4. Verschijnselen t.g.v. (quasi) niet-beïnvloedbare factoren zoals haarscheurtjes (tot 0,02 mm), kalkuitslag (wolkvorming), lichte kleurverschillen tussen en in platen, aftekening van stockagemateriaal, vervuiling in grondstoffen zoals pyriet ed. kunnen in geen geval aanleiding geven lastens de verkoper tot enige schadeclaim, ontbinding van de overeenkomst of annulatie, minderwaarde of uitstel van oplevering of betaling.

11. Waarborgen/Garanties afhankelijk van de verbintenis aangegaan door de verkoper overeenkomstig artikel 5

1. Onverminderd hetgeen hiervoor en hierna werd overeengekomen, waarborgt de verkoper uitsluitend de uitvoering van haar verbintenissen, met dien verstande dat de aard en omvang ervan tussen de partijen werd overeengekomen en blijkt uit de geschreven documenten die de totstandkoming van de overeenkomst aantonen (offerte/ bestelbon/factuur).
1.1. Verkoop:
De verkoper levert de goederen die door de koper worden opgehaald op de productiezetel van de verkoper. De verkoper waarborgt dat de goederen overeenstemmen met de technische fiche;
1.2. Verkoop + Transport:
De verkoper waarborgt dat de goederen overeenstemmen met de technische fiche en het transport van de goederen volgens de geëigende INCOTERMS zoals schriftelijk vermeld.
1.3. Verkoop + Transport + Plaatsing
De verkoper waarborgt wat in 1.2. werd vastgesteld, evenals de plaatsing van de goederen, d.i. het leggen van de prefab betonplaten op de ondergrond die door de koper werd voorbereid, tenzij anders overeen gekomen.
1.4. Verkoop + Transport + Plaatsing + Grondwerk
De verkoper waarborgt wat in 1.3. werd vastgesteld, evenals de uitvoering van de grondwerken volgens studie, ontwerp en lasten- boek van de koper, alsook de plaatsing van de goederen.
1.5. Verkoop + Transport + Plaatsing + Grondwerk + Studie en ontwerp
De verkoper waarborgt wat in 1.4. werd vastgesteld, echter thans met inbegrip van sterkteberekening en ontwerp van platen en fundering rekening houdend met natuurlijke bedding en verkeersbelasting.
2. De verkoper controleert in geen geval de kwaliteit van de voorafgaande werken van andere aannemers (homogeniteit verdichting, waterdoorlatende eigenschappen, type en kwaliteit van de verwerkte grondstof, druksterkte, …) en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke schade als gevolg van het handelen of nalaten van andere aannemers. De verkoper geeft enkel een vrijblijvend advies over plaattype, wapeningstype ed. en draagt geen verantwoordelijkheid hierin behoudens indien de verkoper door de koper/opdrachtgever werd belast met de studie en het ontwerp van het project (punt 1.5 hierboven).
3. De koper/opdrachtgever erkent dat het behoud van de kwaliteit van de goederen essentieel afhangt van de aard en omvang van het gebruik en het onderhoud van de goederen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade indien het reële gebruik van de goederen niet overeenstemt met het lastenboek.
4. Schade aan platen, van welke aard ook, als gevolg van foutieve plaatsing die niet door de verkoper werd uitgevoerd, differentiële zettingen in de ondergrond, al dan niet natuurlijke bewegingen van de (onder)grond, enz. is niet gewaarborgd.

12. Bijzondere verbintenissen van de koper/opdrachtgever

Ten laste van de koper/opdrachtgever zijn altijd, tenzij anders overeengekomen:
• Bouwtoelating/vergunningen.
• Uitvoeringsplannen.
• Wegsignalisatie indien nodig.
• Afsluiten/verleggen van nutsleidingen, kabels e.d.
• Administratieve formaliteiten om in de buurt van leidingen te werken (Fluxys, en andere – voor zoveel als nodig).
• Bronbemaling, schoringen en/of stuttingen.
• Taksen, heffingen en /of belastingen.
• Verwijderen en/of stockeren van verontreinigde stoffen en/ of onderdelen die behandeld moeten worden of waarvoor een attest nodig is.
• Aanleg en onderhoud van werfwegen.
• Plaatsbeschrijving.
• (Druk)proeven.
• Uitzetten van het te verharden werk.
• Huur van containers, werfmachines, enz.
• In het algemeen, alles wat niet expliciet en schriftelijk ten laste van de verkoper werd gelegd.

13. Intellectuele eigendom

1. Onder alle beding, behoudt de verkoper zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle door de verkoper vervaardigde tekeningen, concepten, ontwerpen, modellen, gereedschappen en dergelijke meer. Deze rechten blijven onvervreemdbaar eigendom van de verkoper, ook al werden hiervoor kosten in rekening gebracht. De koper/opdrachtgever mag deze enkel gebruiken voor het overeengekomen doel en deze dienen geretourneerd te worden op eerste verzoek van de verkoper. De koper/opdrachtgever mag deze niet kopiëren, aan derden ter hand stellen of tonen, behoudens toestemming van de verkoper.
2. De schriftelijke toelating van de verkoper is noodzakelijk voor het voeren van publiciteit met onze producten in tijdschriften, dag- en weekbladen, beurzen of welke commerciële plaats/doeleind, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 5.000,00 EUR en onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijk geleden schade aan te tonen en er vergoeding van te vorderen.

14. Vertegenwoordigingsmacht – ongeldigheid – toepasselijk recht– geschillenbeslechting

1. De bemiddelaars, agenten en personeelsleden van de verkoper hebben geen mandaat om de vennootschap te verbinden.
2. De agenten en vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om facturen te innen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Betaling in hun handen ontlast de koper/ opdrachtgever niet. Beloften of toezeggingen door agenten en vertegenwoordigers gedaan, binden de verkoper niet, tenzij ze door de verkoper bevestigd werden. Facturen zijn enkel betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de facturen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid de geldigheid of afdwingbaarheid niet aantasten van de overige bepalingen. De partijen komen overeen dat zij elke nietige of onafdwingbare bepaling zullen vervangen door een andere bepaling die een gelijkaardig economisch effect heeft en het dichtst de bedoeling van partijen benadert.
4. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.
5. Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.