Voorwaarden en bepalingen (01-03-2019)

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de nv EBEMA

1. Elke bestelling sluit de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden en wordt slechts definitief na bevestiging van onzentwege. De verbintenissen, aangegaan door de aangestelden van onze vennootschap, moeten door nv EBEMA bevestigd worden. Na de eerste levering zijn de contractvoorwaarden van rechtswege bindend. De aankoopvoorwaarden van ons cliënteel zijn slechts van kracht na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts geldig voor een beperkte optieperiode van maximaal dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode. Onze prijzen worden berekend per stuk, per lopende of vierkante meter vertrek fabriek, koopwaar geladen op de vrachtwagen van de koper of geleverd. De door onze zorgen uitgevoerde leveringen zullen gedaan worden op een door de vervoerder toegankelijke en bereikbaar geachte plaats op de werf van de koper door een vrachtwagen van 25 ton en voor een volle lading, behoudens afwijkend beding. Voor onvolledige vrachten wordt een supplement van € 100,00 voor 0-8 ton en € 55,00 voor 8-25 ton aangerekend. Voor een vrachtwagen van 22 ton wordt een supplement van € 55,00/vracht aangerekend. De op de keerzijde vermelde prijzen worden berekend aan de momenteel geldende tarieven en voor het opgegeven leveringsadres en kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. De leveringstermijnen worden normaal geëerbiedigd. Ze worden nochtans enkel opgegeven ten titel van aanduiding en zonder verbintenis. In geval van vertraging kan nv EBEMA niet aansprakelijk worden gesteld en evenmin kan de overeenkomst worden ontbonden tenzij een en ander uitdrukkelijk werd vermeld bij de bestelling. In geval van brand, staking, vertragingen bij onze leveranciers, en overmacht in het algemeen zijn wij onmiddellijk van al onze verbintenissen ontslagen, zonder enige verplichting van schadevergoeding. Afroepen die meer dan 6 maanden na de bestelling plaatsvinden, kunnen aanleiding geven tot prijsherziening.

3. De goederen worden beschouwd als gekocht en aanvaard in onze magazijnen welke ook de modaliteiten en leveringen mogen zijn. Verzendingen gebeuren steeds op kosten en risico van de koper en de tijd van het lossen zal in geen geval een half uur mogen overschrijden. De overschrijding van dit tijdsbestek zal de koper in rekening gebracht worden aan € 75,00/uur. Per extra losplaats wordt er een supplement van € 50,00 aangerekend. Bij schade veroorzaakt door de transporteur zal de eis tot schadevergoeding door de koper rechtstreeks aan de transporteur gericht zijn en niet aan nv EBEMA. De verkochte goederen blijven eigendom van nv EBEMA tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en aanhorigheden. In geval van doorverkoop behoudt nv EBEMA de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

4. Belastingen. Alle belastingen, van welke aard ook, die de goederen of hun vervoer belasten, inbegrepen de nieuwe belastingen die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de koper.

5. Onze facturen zijn betaalbaar op dertig dagen datum factuur, tenzij de kredietverzekering kortere termijnen bepaalt die afzonderlijk worden vermeld. Wij behouden ons het recht voor contante betaling te eisen of waarborgen te vragen in geval van opschorting of annulering van de kredietlimiet van de koper, of in geval van een wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging in de rechtspersoonlijkheid, protest van een geaccepteerde wissel, en wankele solvabiliteit. In afwachting hiervan kunnen wij de uitvoering van een overeenkomst schorsen en desgevallend annuleren mits de koper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. De verkoper heeft het recht op schadevergoeding in de gevallen waar de wet hem erkent. Betaling met een wissel is alleen toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord.

6. Bij niet-betaling op de vervaldag, vermeld op de bestelling of de orderbevestiging, is er van rechtswege een intrest van 1,5 % per maand verschuldigd. Tevens heeft nv EBEMA de mogelijkheid om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere rekeningen of wissels al dan niet vervallen, en de verkoopovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zonder enige formaliteiten en onder voorbehoud van elke latere vordering van onzentwege voor schadevergoeding. De eisbaarheid van een vervallen rekening wordt niet opgeschort, noch door het indienen van een klacht, noch om enige andere reden. Zo een rekening niet betaald is binnen acht dagen na een ingebrekestelling verstuurd per gewone brief, wordt het bedrag ervan forfaitair verhoogd met 10 % met een minimum van € 25,00 ten titel van schadevergoeding voor bijkomende lasten en kosten. Betalingen aan onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig indien door ons ontvangst ervan is gemeld.

7. Eventuele klachten moeten binnen een termijn van acht dagen na levering schriftelijk gericht worden aan onze maatschappelijke zetel. Bij de klacht dient steeds het productlabel gevoegd te worden. Klachten wegens zichtbare gebreken in of aan de producten moeten onmiddellijk worden gemeld en in voorkomend geval mag niet worden begonnen met de verwerking van de producten alvorens er een schriftelijk akkoord is tussen de verkoper en de koper voor het gebruik of de vervanging van de goederen. De nv EBEMA beschouwt de producten als goedgekeurd, vanaf het moment dat ze geplaatst zijn en zal vanaf dan ook geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaarden. Kleurverschillen in de productie - zelfs in één dagproductie - zijn niet te vermijden en kunnen geen reden zijn voor de weigering van de producten of het bedingen door de klant van een minwaarde. Bijkomende leveringen komen meestal uit een andere productie en kleurverschillen zijn in dit geval dan ook niet te vermijden. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloeiing aan de oppervlakte van de betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor niet beïnvloed. Deze kalkuitbloeiing verdwijnt door de invloed van regen en verwering binnen afzienbare tijd. Deze kalkuitslag kan dus geen reden zijn voor de weigering van de producten of de vermindering van de koopprijs. Overeenkomstig de normen van het B.I.N. dienen de proefnemingen op onze fabriek en ten laatste bij de eerste lading te worden uitgevoerd, en moeten de uitslagen bekend zijn vooraleer met het plaatsen begonnen wordt. De kosten van de proefnemingen zijn steeds ten laste van de klant. In geval van klacht voor om het even welke reden, zal onze verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven tot de waarde van de levering, ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade.. Indirecte schade kan nooit verhaald worden op nv EBEMA. De technische clausules in de lastenboeken worden slechts geacht gekend te zijn in de mate waarin zij ons door de koper voor het afsluiten van de koop werden medegedeeld. Bij een levering van diverse pakken van dezelfde bestratingsproducten is het belangrijk de pakken te mengen bij plaatsing om eventuele kleurverschillen te vermijden. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen.

8. De koper is gehouden voor alle producten de hoeveelheden af te nemen zoals voorzien in de overeenkomst. Elke wijziging van het contract moet onmiddellijk worden gemeld aan de verkoper teneinde onnodige kosten te vermijden. Indien geen termijn wordt vastgesteld voor de duur van het contract moeten de goederen worden afgenomen binnen de drie maanden na bestelling. Bestellingen die worden geplaatst voor niet-courante producten (n.c.a. = niet-courante artikelen die op aanvraag van de klant worden geproduceerd) dienen steeds volledig afgenomen te worden. Vanaf één maand na het verstrijken van de overeengekomen leverdatum kan een stockagekost van €1,00/pallet per week aangerekend worden, totdat de goederen volledig afgenomen zijn. Indien de afgesproken levertermijn desondanks overschreden wordt met 3 maanden, worden de goederen gefactureerd aan de overeengekomen verkoopprijs.

9. Op verzoek van de klant kunnen goederen geleverd of afgehaald worden op waarborgpallets. Deze waarborgpallets worden steeds aangerekend aan € 10,00/pallet en dienen samen met de goederen vereffend te worden. De waarborgpallets worden slechts terugbetaald wanneer ze door de klant in goede staat worden terugbezorgd en dit na onze controle.

10. De rekeningen zijn betaalbaar te Zutendaal, en bij geschil is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.

 

Logistieke voorwaarden

U HAALT AF

Openingsuren (met uitzondering van bouwverlof waar aangepaste openingsuren gelden)

Vestiging Zutendaal
Van april t.e.m. oktober: Maandag – vrijdag: 6u-18u
Van november t.e.m. maart: Maandag – donderdag: 7u-18u; Vrijdag: 7u-17u

Vestiging Rijkevorsel
Hele jaar
Maandag – donderdag: 7u-18u; Vrijdag: 7u-17u

Hoe bestellen?

Om een vlotte afhaling van de materialen op onze terreinen te garanderen, vragen wij u om bestellingen minimum 2 werkdagen voor afhaling schriftelijk door te geven:

De chauffeur dient zich aan te melden op de expeditie receptie met de Ebema-orderbevestigingen of de ordernummers die op elke orderbevestiging vermeld staan.

Bestelde goederen dienen binnen de 30 dagen na reserveringsdatum afgehaald te worden. Indien deze niet tijdig worden afgehaald, zal de bestelling als nietig beschouwd worden.

Bepaalde goederen worden na bestelling van de klant per intern transport naar de afhaalvestiging getransporteerd. In dit geval zal de klant geïnformeerd worden van het transport en zullen in geval van niet-afhaling van de goederen de kosten die daaruit voortvloeien berekend en gefactureerd worden.

Afhalingen

Voor uitzonderlijke afhalingen door particulieren wordt een administratiekost van € 15 aangerekend.
Bij afhalingen dient IEDEREEN zich aan te melden met een voertuig geschikt voor belading met een heftruck (vb. aanhangwagen).
Ongeschikte voertuigen kunnen geweigerd worden voor belading.
Elke chauffeur dient bij het verlaten van zijn voertuig op de Ebema terreinen, de verplichte PBM’s (helm, veiligheidsschoenen, fluovest) te dragen, uitgezonderd aan de Expeditie weegbrug.

Risico

Bij afhaling van goederen op onze bedrijfsterreinen is Ebema NV niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen.

WIJ LEVEREN

Hoe bestellen?

Om een stipte levering van de door u bestelde materialen te garanderen vragen we u iedere bestelling minimum 5 werkdagen op voorhand schriftelijk te reserveren.

Gelieve het gewenste tijdstip van de levering, het exacte leveradres alsook de contactgegevens (tel. nummer + naam) van de werfleider of klant te vermelden.

Levertermijnen zijn onderhevig aan externe factoren, derhalve indicatief en niet bindend. Levertermijnen worden door de Ebema dispatch naar best vermogen ingepland naargelang de beschikbaarheid van transportmogelijkheden.

Bestelde goederen dienen binnen de 30 dagen na reserveringsdatum afgenomen te worden. Indien de voorraad artikelen niet in deze periode geleverd werden, zal de bestelling als nietig beschouwd worden.

Leveringen voor de volgende werkdag kunnen niet meer gewijzigd worden na 12u.

Supplement onvolledige vrachten

 • Tussen 0 – 8 Ton: € 100
 • Tussen 8 Ton en 25 Ton: € 55
 • + 25 Ton: Geen toeslag

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om aan te geven of de te beleveren werf voor een kraanwagen met laadvermogen van 25 ton bereikbaar is. Wanneer dit tijdig wordt doorgegeven, kan er gebruik gemaakt worden van een kleinere kraanwagen (22 Ton). Dit kan enkel voor leveringen vanuit Zutendaal, binnen een straal van 120 km mits een supplement van € 50.

Toeslagen extra losplaats en wachttijden bij het afladen

 • 1e losplaats: Geen toeslag
 • Extra losplaats: € 50
 • Voorziene lostijd: 0 - 30 min: Geen toeslag
 • Wachttijd afladen/retour laden/ verplaatsen materialen/meerdere afzetplaatsen op werf: + 30 min: € 75/uur
 • Leveren op werf > 20 km van depot: Prijs op aanvraag

Wij vragen dat er op het afgesproken tijdstip van levering iemand aanwezig is op de plaats van de levering. Op die manier kan het lossen snel en efficiënt, binnen de voorziene tijd van 30 minuten, gebeuren op een door u aangeduide plaats.

TERUGNAME VAN PRODUCTEN

Voorwaarden

Wij nemen enkel produkten terug die verpakt zijn in de minimale verkoop hoeveelheid, in onbeschadigde en droge staat, in origineel gestapelde en ongeopende verpakking en voorzien van alle labels.
De goederen mogen niet langer dan 6 weken uitgeleverd of afgehaald zijn.
Niet-Courante Artikelen (NCA’s) worden nooit teruggenomen.
Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is worden de goederen, na controle en goedkeuring, gecrediteerd. De transport- en administratiekosten van de oorspronkelijke levering en eventuele ophaling worden in rekening gebracht.

Toeslag

Voor de terugname van goederen geldt een administratieve toeslag van € 30, ongeacht de teruggenomen hoeveelheid.

Wanneer Ebema instaat voor het transport geldt een transporttoeslag, bepaald door Ebema afhankelijk van gewicht en afstand. Gelieve het juiste transportbedrag op te vragen voor terugname van de goederen.

Eventuele extra laadplaats (€ 50).

TERUGNAME VAN WAARBORGPALLETS

Voorwaarden

Het moet om EBEMA gekenmerkte pallets of EURO pallets gaan.
De pallets dienen per soort gestapeld te worden en in goede staat te verkeren.
Onder “goede staat” wordt verstaan: NIET ingezaagd of maximum 1 plank beschadigd/pallet.
Na interne controle worden enkel de door Ebema voor goede staat gekeurde pallets gecrediteerd.

Toeslag

Wanneer Ebema instaat voor het transport geldt een transporttoeslag, bepaald door Ebema afhankelijk van gewicht en afstand aangevuld met een eventuele extra laadplaats (€ 50).
Indien Ebema nog dient te stapelen en te sorteren per soort en kwaliteit zal hiervoor € 30 aangerekend worden.

 • Standaard op waarborgpallet met krimphoes (€ 10/pallet)

- Megategels
- Megasmooth
- Carreau, Cassaia, Rockstone
- Palissade(banden), U- & L-type 40, betinoc banden
- Cliffstone Walling
- Walling Line
- Eco solutions
- Hoekstukken type 50
- Tegels 40x40 + 50x50

 • Standaard niet op waarborgpallet. Mogelijk op aanvraag. (€ 10/pallet)

- Megatrappen
- Grasbetontegels
- Standaardtegels
- Borduren
- Classic klinkers

 • Op wegwerppallet zonder waarborg, niet terug in te ruilen

- Bradstone tegels
- L-elementen type 50

 

versie 25-06-2019