Plaatsing Megategels Smooth (Versie 01-02-2019)

Megategels Smooth zijn gemaakt uit duurzame natuurlijke grondstoffen, voor eigentijdse tuinontwerpen met een mooie karakteristieke kleurnuancering. Hieronder volgen specifieke plaatsingsvoorschriften, aandachtspunten en onderhoudstips.

Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden waterdoorlatende fundering (bv gebroken steenslag of split 0/20 mm). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak (aftrillen). Hierna brengt u een straatlaag van circa 3 cm aan bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand of split 0/5 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes.
 • Wanneer u toch kiest voor een cementgebonden fundering (gebruik nooit stabilisé met meer dan 150 kg cement/m³) is het gebruik van een straatlaag van +- 3 cm steeds verplicht. De straatlaag moet bestaan uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 mm of gebroken steenslag 0/7 of 2/7 met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. 
 • Een teveel aan fijne deeltjes kan ertoe leiden dat deze deeltjes door het water worden uitgespoeld en verdwijnen uit de straatlaag. Hierdoor ontstaan verzakkingen van de straatlaag en instabiliteit van het oppervlak. De ervaring leert ons ook dat gebruik van onzuiver zand kan leiden tot verkleuring van de tegel.
 • Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Vermijd een te dikke straatlaag, bij belasting zou dit verzakkingen kunnen veroorzaken. (Indien u opteert voor een te sterke cementgebonden fundering of te sterke stabilisé ontstaan mogelijk kleurverschillen en/of kalkuitbloei veroorzaakt door de beperkte waterdoorlatendheid van dit soort fundering.) Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • We aanvaarden geen klachten indien een zandcement-mengsel wordt gebruikt als straatlaag.

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen aan de tegels. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan de tegels. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Verwijder telkens na het invoegen de restanten van het voegzand.
 • Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen en borstelen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken door voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Voor de afwerking kunnen de Smooth Megategels gezaagd worden. Opgelet! Zorg voor geschikte apparatuur bij het verzagen van Smooth tegels om te vermijden dat de randen kartelen. Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant. Bij twijfel steeds uitproberen op een onopvallende plaats. De Megasmooth tegels bevatten geen wapeningsijzer. Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en het stof weg borstelen.
 • Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

Kantopsluiting

 • Sluit, om horizontale verschuivingen te voorkomen, de Megasmooth tegels zijdelings steeds goed op met een geschikte boordsteen en/of een zijdelings aangebrachte stut in mager beton.
 • De kantopsluiting rust altijd op een bed van mager beton (zand, fijn grind of steenslag en 150 à 200 kg cement per m³, klasse 32.5). Het beton stut de kantopsluiting zijdelings.
 • Plaats een voorlopige rij tegels om de juiste afstand te bepalen tussen de twee kantopsluitingen.

Plaatsing

 • Het is belangrijk om tijdens de plaatsing de Smooth Megategels goed te mengen om een zo mooi mogelijk gevarieerde kleurschakering te krijgen.
 • De Smooth producten zijn bestand tegen vorst maar zijn niet dooizoutbestendig, bij gebruik van dooizouten kan het oppervlak aangetast worden. De Smooth Megategels zijn dan ook niet geschikt voor op- of inritten.
 • Gebruik voor de plaatsing altijd een vacuümklem. Die vind je bij de meeste verhuurcentra. Anders kan je de tegels beschadigen. Geef je de voorkeur aan een andere klem dan de vacuümklem? Dan aanvaardt Ebema_Stone&Style geen klachten. Lees ook onze klemmenfolder.
 • Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in een hellingsgraad van minimaal 1 cm per meter ligt om het oppervlaktewater af te voeren. Laat de tegel bij de plaatsing recht naar beneden zakken. Dek de reeds geplaatste Smooth Megategels af om vlekken te voorkomen.
 • Ligt de bovenkant van de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen werk je zoveel mogelijk weg door de dikte van de straatlaag aan te passen. Gebruik je een hamer? Dan beschadig je mogelijks de tegels.
 • Voor grotere oppervlakken is het aan te bevelen om elke 7 à 10 m een uitzettingsvoeg tussen de tegels te voorzien van circa 5 mm om de temperatuursuitzetting (0,01 mm/m°C –> bij een temperatuursstijging van 1° Celsius wordt een tegel met een lengte van 1 meter 0,01 mm groter) van betonnen producten mogelijk te maken en hinderlijke voegverschuivingen op te vangen.
 • Wij raden je aan om de Megategels Smooth niet in te zanden want zand kan hardnekkige vlekken of extreme kalkuitbloei veroorzaken.
 • Bij plaatsing met een open voeg, dient een grover voegmateriaal, bv. een zuivere split 1/3 of 2/5 mm, gebruikt te worden. Nooit opvoegen met cementmortel noch met elastische voegmiddelen: dit om vervuiling op de Smooth Megategels te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten van de voeg én de tegel te voorkomen. Tijdens het plaatsen en tijdens het verdere gebruik van de tegels steeds zeer voorzichtig zijn met split dat op de Smooth Megategels blijft liggen, dit om te vermijden dat er door het schuren extra krassen op de tegels ontstaan.
 • Voorkom dat er tijdens de plaatsing, en ook daarna, zand op de Smooth Megategels blijft liggen. Door het schuren van het zand kunnen er krassen op de tegels komen. Dek de reeds geplaatste tegels af om vlekken te voorkomen.
 • Smooth Megategels zijn ontwikkeld voor plaatsing buitenshuis waar zonlicht en regen zorgen voor een beperkt zelfreinigend effect. Let op: Megategels Smooth die zijn geplaatst onder een afdak verweren op een andere manier.
 • Extra bij plaatsing op tegeldragers
  • Breek de afstandshouders van de tegeldragers af om de hoektegels te plaatsen.
  • Ondersteun altijd de 4 hoeken van uw tegels met een tegeldrager.
  • Grotere tegelformaten (100 x 100, 120 x 80, 100 x 50, 100 x 25) vragen extra ondersteuning in het midden van de Megategel met een extra tegeldrager.
  • Stel de gewenste hoogte van de tegeldragers in door ze hoger of lager te schroeven.
  • De dikte van de afstandshouders op de tegeldragers bepaalt de voegbreedte tussen de Megategels. Deze open voeg voert het regenwater probleemloos af naar een waterdoorlatende ondergrond.
  • U kunt Megategels ook elk afzonderlijk in de hoogte corrigeren met handige opvulplaatjes. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de tegeldragers

Belangrijk : Megategels nooit aftrillen!

  Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

  Tips voor onderhoud en reiniging.

  Aandachtspunten - Controle van levering

  • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
  • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Vermits Smooth Megategels in kleine producties gemaakt worden, is het mogelijk dat materiaal van twee of meer productiedata geleverd worden bij één bestelling. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Bij grote kleurverschillen, neem contact op met uw leverancier.
  • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid een aantal tegels extra, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
  • Om breuk te vermijden mogen de pakken met Smooth megategels nooit op elkaar gestapeld worden en moeten ze altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden (zonder de pallet te verwijderen).
  • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
  • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht. Bij klachten over tegels met verborgen gebreken zal de vergoeding enkel bestaan uit de omruiling van de tegels wanneer bij plaatsing er geen straatlaag op een cementgebonden fundering of een cementgebonden straatlaag is gebruikt. De kosten van herplaatsen zijn steeds ten laste van de uitvoerder / opdrachtgever.
  • Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en een speciaal productieproces zorgen voor een levendige kleurnuancering. De uitgesproken kleurschakeringen geven de Smooth Megategels hun unieke karakter. Voor een optimaal kleurbeeld goed mengen tijdens het plaatsen. De Smooth Megategels zullen door ze te gebruiken krassen en strepen krijgen. Dit is een specifieke eigenschap van het product, te vergelijken met een natuursteenproduct of gepolierd beton.
  • De specifieke manier van produceren maakt dat eventuele luchtbelletjes of oppervlakkige roestvlekjes zich kunnen vormen, die extra charme aan het product geven. Dit maakt deel uit van de essentiële kenmerken van het natuurproduct en wordt dus niet als een gebrek beschouwd. Kleurverschillen, luchtbellen, roestvlekjes en krassen zijn eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
  • Beton is een op termijn kleurvast materiaal, onder invloed van zonlicht en (zure) regen zullen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar evolueren naar een gewijzigde stabiele kleur die het product voor de rest van zijn levensduur zal behouden.
  • Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur in de eerste jaren afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie het volgende punt Uitbloei). 
  • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
  • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

  Uitbloei

  • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.
  • Om kalkuitbloei te vermijden is het heel belangrijk dat de fundering voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed kan hebben op de tegel.

  Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

  Versie 01-02-2019